Общи условия за ползване

  ОБЩИ УСЛОВИЯ
  на сайт: http://www.balevski.eu и платформа за електронно пазаруване
  „Здраве с Шипки”
  I. ПРЕДМЕТ

  Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС" ООД с ЕИК 206177340, със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. "Патриарх Евтимий" 40, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на сайта и платформата за електронна търговия „Здраве с Шипки” с адрес www.balevski.eu, наричана по-долу "Платформа".

  ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

  Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименование на Доставчика: „БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС" ООД
  2. Седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. "Патриарх Евтимий" 40
  3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: shop@balevski.eu
  4. Данни за кореспонденция: телефон +359 884 951 761
  5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206177340
  6. Надзорни органи:
   (1) Комисия за защита на личните данни
   Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
   тел: (02) 940 20 46
   факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
   Уеб сайт: www.cpdp.bg
   (2) Комисия за защита на потребителите
   Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
   тел: 02 / 980 25 24
   факс: 02 / 988 42 18
   гореща линия: 0700 111 22
   Уеб сайт: www.kzp.bg
  7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG206177340
  III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

  III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

  Чл. 3. „Здраве с Шипки” e Сайт и Платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://balevski.eu, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата продукти, включително следното:

  1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
  2. Да преглеждат продуктите, техните характеристики, цени и условия за доставка;
  3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на продуктите, предлагани на платформата „Здраве с Шипки”;
  4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата „Здраве с Шипки” електронни средства за разплащане.
  5. Да получават информация за нови продукти и услуги, предлагани от Доставчика в платформата „Здраве с Шипки”;
  6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата „Здраве с Шипки”чрез интерфейса на страницата на „Здраве с Шипки”, достъпна в Интернет;
  7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата „Здраве с Шипки”в Интернет;
  8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

  Чл. 4. Доставчикът в платформата „Здраве с Шипки” организира доставянето на продуктите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

  Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата „Здраве с Шипки” договор за покупко-продажба на продукти, на адрес http:// balevski.eu. Договорът е под формата на Ваучер и се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

  (2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на продукти, Доставчикът в платформата „Здраве с Шипки” се задължава да организира доставката на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата продукти. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата „Здраве с Шипки”.

  (3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата „Здраве с Шипки” възнаграждение за доставените продукти съгласно условията, определени в платформата „Здраве с Шипки” и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата „Здраве с Шипки” за съответните продукти заедно с разходите за доставка, ако не е указано, че те са за сметка на Доставчика.

  Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата „Здраве с Шипки” се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

  (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

  IV РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА „ЗДРАВЕ С ШИПКИ”

  Чл. 7. (1) За да използва „Здраве с Шипки” за сключване на договори за покупко-продажба на продукти, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

  (2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата „Здраве с Шипки”, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки за доставка на услуги и профил от социалните мрежи Facebook и Google.

  (3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

  (4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

  (5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

  ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

  Чл. 8. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата „Здраве с Шипки”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата „Здраве с Шипки” продукти.

  (2) В случаите на поръчка на продукти без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на продуктите.

  Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на продуктите в платформата „Здраве с Шипки” по следната процедура:

  (1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата „Здраве с Шипки”;

  (2) Избиране на един или повече от предлаганите от Доставчика в платформата „Здраве с Шипки” продукти и добавянето им към списък с продукти за покупка;

  (3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора;

  (4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

  (5) Избор на способ и момент за плащане на цената;

  (6) Потвърждение на поръчката.

  СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

  Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на продукти, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък с продукти за покупка.

  (2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба продукти.

  (3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените продукти се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставен продукт не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите продукти. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определен продукт не засяга договорите за покупко-продажба на другите продукти, доставени на потребителя.

  Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и продукта, по отношение, на които упражнява правата.

  Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на продуктите.

  VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

  Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в „Здраве с Шипки”, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

  Чл. 14. (1) Основните характеристики на продуктите, предлагани от Доставчика в платформата „Здраве с Шипки” са определени в профила на всеки продукт в платформата „Здраве с Шипки”.

  (2) Цените на продуктите са с включени всички данъци и такси са определени от Доставчика в платформата „Здраве с Шипки” в профила на всеки продукт.

  (3) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата „Здраве с Шипки”.

  (5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата „Здраве с Шипки” преди сключването на договора за покупко-продажба.

  (6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата „Здраве с Шипки” или електронна поща.

  Чл. 15. Потребителят се съгласява, че Доставчика в платформата „Здраве с Шипки” има право да получи чрез авансово заплащане общата цена за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на продукти и тяхната доставка.

  Чл. 16. (1) Потребителят има право да върне продукт или всички продукти направени с една Поръчка и да се откаже от сключения договор в срок до 14 дни от деня на тяхната доставка с изключение на продукти за които законът изключва тяхното връщане, а именно: Персонализирани продукти или продукти по поръчка; Нетрайни продукти; Продукти, които са запечатани от съображения за безопасност или хигиена, ако сте ги разпечатали: Продукти, които необратимо са смесени след доставката.

  Може да се откажете от получен продукт чрез единния формуляр за отказ от договора или попълване на електронната форма за връщане, достъпни на сайта на Доставчика в платформата „Здраве с Шипки” на адрес http://balevski.eu. Въведете подробности за поръчката, от която искате да върнете продукт (с номера на поръчката, имейл адреса си, въведен в първоначалната поръчка). След като го попълните и потвърдите, можете да го отпечатате в pdf формат и да го поставите в пратката.

  Трябва да изпратите Продукта не по-късно от 14 дни след датата, на която сме били информирани за оттеглянето или връщането на част от поръчката на следния адрес: Град Трявна, ул. „Патриарх Евтимий” 40.

  Връщането на Стоките е отговорност на Потребителя. Препоръчва се изпращането на продуктите по описания на страницата начин. В същото време Ви напомняме, че поемате всички разходи по връщането на продуктите, освен ако не сме ви изпратили артикул по погрешка или сме доставили некачествен продукт, продукт с изтекъл срок на годност и това е било потвърдено при връщането му от отдела по жалбите.

  (2) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние Доставчикът възстановява сумите по ал.(1), получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

  (3) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес http://balevski.eu в платформата „Здраве с Шипки”.

  (4) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, се счита че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към съответния продукт, ако има такъв. Трябва да върнете продукта/продуктите заедно с подаръците. Неспазването на това ще се счита за несправедливо обогатяване и Доставчика си запазва правото да не възстанови платената цена.

  Чл. 17. (1) Срокът на доставка на продуктите се определя за всеки продукт поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата „Здраве с Шипки”.

  (2) Ако Доставчикът в платформата „Здраве с Шипки” не може да изпълни договора поради настъпването на Случайно събитие, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

  Чл. 18. Доставчикът в платформата „Здраве с Шипки” се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно рекламата и продажбата на услуги.

  VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

  Чл. 19. Доставчикът в платформата БАЛЮВАТА КЪЩА организира доставката на услугата на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

  Чл. 20. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Чл. 21. (1) Доставчикът в платформата „Здраве с Шипки” предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и съгласно Политиката за защита на личните данни, която е неразделна част от Общите условия.

  (2) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата „Здраве с Шипки” има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на услуги, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в Сайта на Доставчика и в платформата „Здраве с Шипки”.

  (3) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата „Здраве с Шипки” има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата „Здраве с Шипки”.

  Чл. 22. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата „Здраве с Шипки” има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

  (2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата „Здраве с Шипки” има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес:  http://balevski.eu.

  ПРЕКРАТЯВАНЕ

  Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата „Здраве с Шипки” се прекратяват в следните случаи:
   - при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
   - по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
   - при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
   - при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
   - в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата „Здраве с Шипки”. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

  Чл. 24. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата „Здраве с Шипки” в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

  ОТГОВОРНОСТ

  Чл. 25. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

  Чл. 26. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

  (2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на „Здраве с Шипки” и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

  (3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

  Чл. 27. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

  (2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

  XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Чл. 28. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата „Здраве с Шипки” се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

  (2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

  Чл. 29. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата „Здраве с Шипки” и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

  Чл. 30. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

  Чл. 31. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

  Чл. 32. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на „Здраве с Шипки” на 01.09.2020 г.

   Чл. 33. (1). Настоящите Общи условия включват и следните документи - Приложения:

  Политика за бисквитките

  Политика за защита на лични данни (за посетители, потребители, купувачи, абонати)

  (2). Всички активни приложения представляват неразделна част от настоящите общи условия.

  (3). С потвърждаването на Общите условия, Потребителят на сайта потвърждава приемането и на всяко едно от приложенията към тях. С потвърждаването на което и да е от приложенията към Общите условия Потребителят на сайта потвърждава приемането и на самите Общи условия.

  (4). "БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС" ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия и приложенията им едностранно, без изрично да уведомява за това Потребителя (освен ако промяната не променя съществено правната рамка).

  (5). С потвърждаването на тези Общи условия Потребителят-купувач декларира, че е запознат с правата си съгласно ЗЗП.

  (6). С потвърждаването на тези Общи условия Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително изцяло, цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа въз основа на конкретна оферта, поместена в нея.

  (7). Настоящите Общи условия и/или приложенията им могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на "БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС" ООД. Ако Потребителят продължи да използва сайта, то той изрично приема и се съгласява с направените промени.

  Пояснение на някои термини

  Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

  Администратор (на сайта) - „БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС" ООД с ЕИК 206177340, със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. "Патриарх Евтимий" 40, shop@balevski.eu;

  Интернет сайтът (сайтът) е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра при изписване на електронния адрес: http://balevski.eu;

  Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (посетител на сайта или потенциален купувач), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт;

  Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством които Потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин;

  Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на Потребителя до възможностите на интернет пространството;

  Браузър - софтуерна програма за компютър, смартфон или друго устройство, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;

  Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

  Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

  Информационна система (Система) е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което, в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни;

  Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт;

  IP Адрес ("IP address") е идентификационен номер, асоцииращ компютърно устройство, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа;

  Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил;

  Потребителско име е избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с други потребители и „БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС" ООД;

  Потребителски профил е обособена част от уебсайта на „БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС" ООД, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от http://balevski.eu, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно Политиката за лични данни и съобразно действащото законодателство, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и „БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС" ООД;

  Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;

  Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

  Cookies (бисквитки) - малки текстови файлове, използвани съгласно Политиката за бисквитки, за съхраняване на малки частици информация локално в браузъра / устройството на Потребителя, с цел коректно функциониране на Сайта и предоставяне на максимално добри услуги.

   

  Използвани съкращения:

  - ГПК - Граждански процесуален кодекс;

  - ЗЕТ - Закон за електронната търговия;

  - ЗЗД - Закон за задълженията и договорите;

  - ЗЗК - Закон за защита на конкуренцията;

  - ЗЗЛД - Закон за защита на личните данни;

  - ЗЗП - Закон за защита на потребителите;

  - ЗТ - Закон за туризма;

  - ТЗ - Търговски закон.