Политика за защита на личните данни

  I. ВЪВЕДЕНИЕ

  В настоящата политика на „БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС” ООД за защита на Личните данни се описва как в качеството си на администратор на лични данни използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на Платформата. Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на Електронния магазин.

  Преди да използвате Платформата ни прочетете внимателно тази Политика.

  Важно е да знаете, че:
   - Регистрирайки се в Платформата ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
   - Ако нямате желание да обработваме Вашите Лични данни по начина, описан в Политиката, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на Електронния магазин. Отказа Ви да предоставите необходимите Лични данни за използване на Платформата би означавал и отказ да използвате съответните услуги.
   - В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо.
   - Контролният орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни.

  II. ПОНЯТИЯ

  Дружеството или Администраторът: "БАЛЕВСКИ И КИРОВ КОМЕРС" ООД, ЕИК 206177340, със седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. "Патриарх Евтимий" 40.

  Лични данни: Всяка информация, която се отнася до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или косвено чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

  Обработване на лични данни: Всяко действие или съвкупност от действия, които се извършват по отношение на Личните данни с автоматизирани или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

  Субект на личните данни: Всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.

  Електронен магазин: Понятието касае електронна платформа, собственост на Дружеството, която обхваща: http://www.balevski.eu - Електронна платформа за информиране и закупуване на предлагани от Дружеството продукти.

  III. ЛИЧНИ ДАННИ
  1. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение

  Според начина, по който лицата използват Платформата и предоставяните от нея услуги, те спадат в няколко подразделения, изброени по-долу. В зависимост от тях, данните на Субектите се обработват в отделни Регистри на лични данни, като при всеки от тях обработването може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.

  Едно и също лице може да попада едновременно в повече от едно от изброените подразделения. Например, всеки Регистриран потребител също така е и Посетител; всеки Потребител-купувач освен това е и Регистриран потребител и Посетител.

  1.1. Посетител

   - Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страница, част от Електронния магазин, или посещава различни нейни секции и страници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).
   - Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.
   - Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на маркетингови услуги и проучвания.
   - Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.
  Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за бисквитки.

  1.2. E-mail абонат

   - E-mail абонат е всеки Посетител, който е извършил абониране за получаване на писма и оферти по e-mail, съдържащи различна информация от Платформата, търговски предложения и други. Електронните предложения и оферти се изпращат директно от Администратора, без използване на външни посредници.
   - Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, E-mail адрес, IP адрес.
   - Цели на обработването: Осигуряване на възможност и обслужване на електронни абонаменти, за които посетителя се е абонирал - за получаване по e-mail на различни оферти и други.
   - Срок за съхранение: До 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на абоната или от страна на Администратора.
   - Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели на търговски предложения.

  1.3. Регистриран потребител

   - Регистриран потребител е всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация в Платформата, чрез въвеждане на e-mail адрес (и/или потребителско име) и парола, с което действие създава свой т.нар профил или акаунт.
   - Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Основни задължителни данни: Имена, E-mail адрес, Телефонен номер, Други данни: Информация за извършени действия от субекта в Платформата, IP адрес.
   - Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да се регистрира за използване на услугите предлагани от Платформата, като: сключване на договори от разстояние за извършване на покупки на услуги.
   - Срок за съхранение: 2 години след прекратяване на регистрацията от страна на потребителя или от страна на Администратора, ако има направени покупки на услуги или заявки за такива. Ако няма такива – след закриване на профила, което в този случай се счита и за оттегляне на съгласието.
   - Правно основание за обработването: Съгласие с Общите условия при регистриране.

  1.4. Потребители-купувачи
   - Потребител-купувач е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който чрез техническите средства на Платформата извърши (или заяви извършването на) сключване на Договор за покупко-продажба с Дружеството, с цел закупуването от разстояние на офериран от Дружеството продукт в Платформата.
   - Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес, IP адреси, Информация за извършени покупки, Информация за извършени действия от субекта в Платформата.
   - Цели на обработването: Осигуряване на възможност за извършване на покупки чрез Платформата и сключване на договори от разстояние с Дружеството; Предоставяне към Дружеството на информация за направените покупки, необходима за изпълнението на сключените договори и предоставянето на съответните услуги.
   - Срок за съхранение: 10 години след последната извършена покупка от потребителя-купувач.
   - Правно основание за обработването: Изпълнение на договор Дружеството, сключен посредством Платформата.

  1. Вашите права

  Ако обработваме Вашите Лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление на адреса на Дружеството, цитиран по-горе, или по електронен път – на e-mail адрес shop@balevski.eu.

  2.1. Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите информация от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако това е така, достъп до личните Ви данни и информация.
  2.2. Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да изискате корекция на тези лични данни.
  2.3. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни.
  2.4. Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили срещу обработката на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
  2.5. Право на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
  2.6. Право на преносимост на данни: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
  2.7. Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни, или до съда.

  1. Предоставяне на Лични данни към трети лица

  Дружеството не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:
  3.1. Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни;
  3.2. Ако сме получили съгласие от съответния Субект на данни;
  3.3. Дигитално псевдонимизирани данни за Посетители, Потребители и Абонати на Платформата могат да бъдат предоставяни по автоматичен начин към въшни услуги на наши доставчици, интегрирани в Платформата с цел преброяване на посещаемостта ни или с рекламни цели. Повече информация за тези външни услуги можете да намерите в Политиката за бисквитките, както и настройки за отказване от отделни видове услуги. Такова отказване може да бъде направено и чрез външни инструменти (за Google Analytics – тук; за Google рекламни платформи – тук; за Facebook рекламни платформи – тук);
  3.4. Ако потребител-купувач е извършил плащане, и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган, поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Администраторът може да предостави данни на Потребителя-купувач към съответната банкова или платежна институция или законов орган.

  1. Сигурност на данните

  От наша страна сме взели необходимите технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на Личните Ви данни срещу неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна.

  Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудвано и технически поддържано помещение за колокация на телекомуникационно оборудване. Трансферът на данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва криптирано, чрез HTTPS.

  1. Данни на непълнолетни лица

  Продуктите предоставяни за закупуване от Платформата, са предназначени за лица, навършили 18 години.

  Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате услугите ни, без предоставяне към Администратора на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Ако използвате Платформата ни без такова разрешение, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, Дружеството не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна.

  Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

  1. IP адреси

  Когато Дружеството съхранява IP адреси на субекти на данни, това се прави с цел при нужда да може да oкаже адекватно съдействие на потребителите при различни обстоятелства (например: забравени акаунти, дублирани регистрации, ненамерени покупки, справки за статуси на покупки и други). IP адреси се съхраняват в продължение на до 1 година (този период е съобразен да съответства на поведението на част от аудиторията на Платформата от гледна точка на честота на покупки и други действия). IP адреси не се предоставят на трети страни при никакви обстоятелства, освен описаните изключения в Раздел III, чл.3.

  IV. БИСКВИТКИ
  1. Платформата, както и използвани от тях външни услуги, предоставяни от трети страни, използват бисквитки (cookies) за временно съхранение на малки частици информация, с цел коректно функциониране и предоставяне на максимално добри услуги. Подробна информация за видовете използвани бисквитки, настройки, изтриване и др., можете да намерите в следния документ - Политика за бисквитките.
  V. ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ПРОЦЕСИ И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ
  1. При регистрация в Платформата

  1.1. Регистрирайки се в Платформата, Посетителят (Регистриран потребител) получава т.нар. акаунт, състоящ се от:

   - Частен потребителски профил: Обособена част от Платформата, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Администратора, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно настоящата Политика. Достъпът до потребителския профил от страна на Регистирания потребител се осъществява чрез въвеждане на посочените от него e-mail адрес и парола и евентуално чрез други технически механизми. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и Администратора.

  1. При сключване на договор за покупко-продажба от разстояние

  Заявявайки извършването на покупка от разстояние, всеки потребител се съгласява, че:

  3.1. Действието по сключване на договор от разстояние с Дружеството - поражда правоотношения директно между Потребителя-купувач и Дружеството;
  3.2. С това, с цел изпълнението на договора и съгласно описаното в Раздел III, чл.1.3, Дружеството получава от Платформата Лични данни за Потребителя-купувач.

  1. При публикуване на отзиви от потребители

  В определени случаи Потребителят-купувач има възможност да публикува свой отзив за Доставчика, във връзка с закупен продукт чрез сключен договор от разстояние. Така публикуваният отзив от Потребителя става общодостъпен и публично видим в Платформата, включително: Съдържанието му и Име на публикуващия.

  1. При абониране за известия

  Всеки Посетител, който е извършил абониране за получаване на писма и оферти по e-mail, съдържащи различна информация от Платформата, търговски предложения и други дава съгласието си периодично да получава такива известия на своя e-mail адрес.

  По всяко време Посетителят може да прекрати получаването на известия, с посоченото по-горе съдържание, като изпрати съобщение на e-mail адрес: shop@balevski.eu отбелязвайки в полето „Относно“ „unsubscribe“.

  VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  1. Повече информация за начина на работа на Платформата можете да намерите в Общите условия за ползване на Платформата, от които Настоящата политика е неизменна част.
  2. Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.